Regulamin szkolenia stacjonarnego organizowanego przez HOLISTIC ACADEMY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przezHOLISTIC ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 2. Organizatorem szkoleń jest HOLISTIC ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w ul. Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz , wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS pod numerem -KRS: 0000963042 -NIP: 7343608035 -REGON: 521580847
 3. , prowadząca stronę internetową pod adresem: www.holisticacademy.pl
 4. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. 

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – HOLISTIC ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w ul. Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz , wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS pod numerem -KRS: 0000963042 -NIP: 7343608035 -REGON: 521580847

prowadząca stronę internetową pod adresem: www.holisticacademy.pl

 • Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie indywidualnego zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, za które została wniesiona opłata poprzez stronę internetową Organizatora.
 • Szkolenie– szkolenie w formie stacjonarnej, w którym Uczestnik bierze udział.
 • Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie www.holisticacademy.pl
 • Strona Organizatora – strona www.holisticacademy.pl na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Informacja o organizowanych szkoleniach przez HOLISTIC ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w ul. Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz , wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS pod numerem -KRS: 0000963042 -NIP: 7343608035 -REGON: 521580847

, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.holisticacademy.pl przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:

 • oferty publikowanej na stronie internetowej: www.holisticacademy.pl, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych w social mediach (Instagram/Facebook).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest
 2. wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora
 3. okazania dokumentu ukończenia studiów wyższych z zakresu kosmetologii bądź okazania dokumentu potwierdzającego status studenta studiów kosmetologicznych
 4. ukończenia I modułu szkolenia organizowanego przez Holistic Academy
 5. Dokonanie opłaty za szkolenie.
 6. Organizator na 4 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. szczegółowy program szkolenia).
 7. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób.

§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.holisticacademy.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej/papierowej) oraz Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto 71 1090 2590 0000 0001 5013 3961 po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 5. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przekazywane są uczestnikom do 30 dni od dnia uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 4 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia nie jest możliwa.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika dopuszczalna jest ewentualna zmiana na innego Uczestnika szkolenia.
 3. Sprzedaż biletu, Uczestnik dokonuje we własnym zakresie.

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następującej formie:
 3. na adres e-mail: holisticacademy.pl@gmail.com
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail. 

§ 8 Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Uczestnik zobowią są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w miejscach, w których odbywają się Szkolenia stacjonarne.
 3. Organizator może utrwalać przebieg Szkoleń stacjonarnych dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Szkoleń i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Szkolenie stacjonarne może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Szkoleń i Organizatora w przyszłych latach. Uczestnicy, decydując się na udział w Szkoleniu stacjonarnym wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku swojego w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wizerunek Uczestnika Szkolenia stacjonarnego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Instagram,Facebook, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora).

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem obwieszczenia
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.