Regulamin szkolenia organizowanego przez HOLISTIC ACADEMY MODUŁ II

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Holistic Academy Sp. z o.o.
 2. Organizatorem szkoleń jest HOLISTIC ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz
  -KRS: 0000963042 -NIP: 7343608035-REGON: 521580847, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.holisticacademy.pl
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. 

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – HOLISTIC ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz
  -KRS: 0000963042 -NIP: 7343608035-REGON: 521580847, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.holisticacademy.pl
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem e-mail: holisticacademy.pl@gmail.com) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie indywidualnego zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu w formie odsłuchowej, za które została wniesiona opłata poprzez stronę internetową Organizatora.
 5. Szkolenie– szkolenie w formie online na żywo, w którym Uczestnik bierze udział.
 6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie www.holisticacademy.pl
 7. Strona Organizatora – strona www.holisticacademy.pl, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu on-line

Informacja o organizowanych szkoleniach przez Holistic Academy Sp. z o.o. przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:

 • oferty publikowanej na stronie internetowej: www.holisticacademy.pl, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych w social mediach (Instagram/Facebook).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest 
 1. wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora 
 2. okazania dokumentu ukończenia studiów wyższych z zakresu kosmetologii bądź okazania dokumentu potwierdzającego status studenta studiów kosmetologicznych
 3. ukończenia I modułu szkolenia organizowanego przez Holistic Academy a także wynik testu z wiedzy z zakresu modułu I
 1. Dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu 

(tj. szczegółowy program szkolenia).

 1. Dostęp do szkolenia dostępny będzie dla Uczestnika na wskazanej platformie przez 3 miesiące od dnia uczestnictwa w szkoleniu online na żywo, następnie wygasa. 
 2. Dostęp do szkolenia w formie odsłuchu ma tylko Uczestnik, który indywidualnie wyraził chęć udziału w nim. Rozpowszechnianie szkolenia w jakiejkolwiek formie jest zabronione.
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na szkolenie z modułu II decyduje spełnienie wszelkich warunków z pkt.1. Holistic Academy zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.holisticacademy.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej/papierowej, uczestnictwo w zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Facebook dla Uczestników szkolenia w celu wymiany wzajemnych doświadczeń (Organizatorzy szkolenia również udzielają się w zamkniętej grupie, jednak nie mają oni obowiązku rozpatrywać indywidualnie każdorazowego pytania zadanego przez Uczestnika szkolenia)oraz Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przekazywane są uczestnikom do 30 dni od dnia uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 4 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: holisticacademy.pl@gmail.com
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie wystąpienia zdarzeń skutkujących wystąpieniem siły wyższej, dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następującej formie:
 • na adres e-mail: holisticacademy.pl@gmail.com
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail. 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem obwieszczenia
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.